Jak działamy

Do Przedszkola nr 5  przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 5 lat. W siedmiu grupach jest miejsce dla 165 dzieci.

Grupy są jednorodne wiekowo lub łączone dwoma rocznikami w zależności od potrzeb
w danym roku szkolnym.

Zasady rekrutacji dzieci do placówek przedszkolnych na kolejny rok szkolny ustalana są corocznie i podawane do publicznej wiadomości na stronie www.wroclaw.pl/edukacja
Przez ostatnie lata była to rekrutacja internetowa i przebiegała już w kwietniu.

Misja przedszkola

Wspieramy Rodziców w wychowaniu i wielokierunkowym rozwoju dzieci.

Wszystkie podmioty: nauczyciele, rodzice, dzieci, personel techniczny budują środowisko wychowawcze oparte na życzliwości i partnerstwie.

Traktujemy każde dziecko podmiotowo i indywidualnie opierając się o Konwencję Praw Dziecka.

Umożliwiamy i organizujemy dzieciom szerokie kontakty ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym, kulturą oraz sztuką.

 

Stwarzamy dzieciom możliwość:

● uczestnictwa w zajęciach prowadzonych metodami aktywizującymi;

● współpracy z innymi, akceptacji oraz zrozumienia potrzeb drugiego człowieka;

● wyrażania siebie poprzez twórczość plastyczną, ruchową, muzyczną, teatralną;

 

Diagnozujemy rozwój i osiągnięcia dzieci.

Przygotowujemy dzieci do edukacji  szkolnej wyposażając je w niezbędną wiedzę i umiejętności. 

Współpracujemy z Rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Wizja przedszkola

Jesteśmy placówką, która stwarza małym dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego, emocjonalnego w ścisłej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Wszystkie podmioty: dzieci, personel placówki oraz rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje zdrowie i samopoczucie, aby wybierać zachowania prozdrowotne i tworzyć zdrowe środowisko  życia.

 

 

 

Wizja absolwenta placówki

 ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 jest otwarty, śmiały i zaradny;

 ma poczucie własnej wartości;

 potrafi współdziałać w grupie, jest tolerancyjny;

 przestrzega ogólnie przyjęte normy społeczne i moralne;

 potrafi wyrazić siebie w różnych formach aktywności;

 świadomie podejmuje działania sprzyjające zdrowiu i ochronie przyrody;

 z optymizmem przekracza próg szkoły.