Zniżki i zwolnienia z opłat

Zniżki:

 

Za każdy dzień nieobecności dziecka w danym miesiącu zostaje pomniejszona opłata w miesiącu następnym/zarówno stała jak i za żywienie/ o 1/21  kwoty. Opłata stała zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności dziecka.

 

   Zwolnienia z opłaty stałej:

 

Zwolnienia z opłaty stałej przysługują rodzicom posiadającym na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Niezbędne dokumenty:

Oświadczenie o wielodzietniej rodzinie pobrane z zakładki Dokumenty 

Termin składania oświadczeń:

1. 1-go września - wraz z innymi dokumentami

2. W trakcie roku szkolnego -do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego rodzic stara się o zwolnienie.

Miejsce składania oświadczeń:

gabinet dyrektora placówki